Alone Trailer - SEVENTEEN/1705

170511/0:01 #Vernon youtu.be 170511/17:00 #JEONGHAN youtu.be 170512/0:01 #MINGYU youtu.be 170512/13:00 #DK youtu.be 170512/17:13 #WOOZI youtu.be 170513/0:01 #JUN youtu.be 170513/13:00 #DINO youtu.be 170513/17:13 #WONWOO youtu.be 170514/0:01 #HOSHI youtu.be 170514/13:00 #SEUNGKWAN youtu.be 170514/17…